Dijon - Nantes : 1-0

Dijon - Nantes : 1-0

Photo L1

Gaston-Gérard.

Dijon - Nantes : 1-0.

But : Tavares (21e) pour Dijon.